Hướng dẫn xuất Gerber từ Altium Designer để đặt mạch in (PCB)

Hướng dẫn xuất Gerber từ Altium Designer để đặt mạch in (PCB)

Hướng dẫn xuất Gerber từ Altium Designer Trong 3 thập kỷ năm qua, Gerber đã là định dạng tệp chuẩn thực tế được sử dụng để sản xuất tất cả các bảng mạch in của PCB. Các định dạng Gerber...
read more