Giáo trình hệ điều hành

Giáo trình hệ điều hành

Hệ điều hành là thành phần quan trọng trong máy tính. Nắm vững kiến thức về hệ điều hành là cơ sở cho việc hiểu biết sâu sắc hệ thống máy tính nói chung. Chính vì vậy, kiến thức về hệ điều hành là phần kiến thức bắt buộc đối với chuyên gia công nghệ thông tin và...
read more
Bài giảng hệ điều hành phân tán – Hà Quang Thụy

Bài giảng hệ điều hành phân tán – Hà Quang Thụy

HĐH phân tán mới thực sự là một HĐH quản lý tài nguyên máy tính trên phạm vi lãnh thổ lớn.
read more