Tôi tự học – Nguyễn Duy Cần, Thu Giang

Tôi tự học – Nguyễn Duy Cần, Thu Giang

Ebook “Tôi Tự Học” của tác giả Nguyễn Duy Cần đề cập đến khái niệm, mục đích của học vấn đối với con người đồng thời nêu lên một số phương pháp học tập đúng đắn và hiệu quả. Tác giả cho rằng giá trị của học vấn nằm ở sự lĩnh hội và mở mang tri thứ...
read more