Bảng tra các thông số các loại Thyristor

Bảng tra các thông số các loại Thyristor

Tổng hợp thông số của các loại thyristor.
read more