Bài giảng lập trình truyền thông – ĐH Cần Thơ

Bài giảng lập trình truyền thông – ĐH Cần Thơ

Bài giảng lập trình truyền thông - Khoa CNTT - ĐH Cần Thơ do Ngô Bá Hùng - Nguyễn Công Huy biên soạn gồ 05 chương. Đầu mỗi chương đều nêu rõ mục đích và yêu cầu giúp học viên định hướng khi học. Các nội dung chính bao gồm:
read more