Hùng Biện Kiểu Ted – Jeremey Donovan – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Hùng Biện Kiểu Ted – Jeremey Donovan – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Nếu nói mỗi bài diễn thuyết thành công là một hiện tượng, thì một cuộc hội thảo TED có thể xem là hiện tượng trong các hiện tượng. Vì đây là nơi những diễn giả nổi tiếng trong khắp các lĩnh vực, từ Malcolm Gladwell, Anthony Robbins, Bill Gates cho đến Bill Clinton, đều từng ...
read more