Slide bài giảng cấu trúc máy tính [pdf]

Slide bài giảng cấu trúc máy tính [pdf]

Tài liệu và silde bài giảng môn học cấu trúc máy tính. Gồm 7 chương, song bộ tài liệu bị khuyết mất chương 1: Chương mở đầu. Tuy nhiên bộ slide này vẫn là tài liệu rất tốt để các bạn tham khảo!
read more