Bài giảng hệ điều hành phân tán – Hà Quang Thụy

Bài giảng hệ điều hành phân tán – Hà Quang Thụy

HĐH phân tán mới thực sự là một HĐH quản lý tài nguyên máy tính trên phạm vi lãnh thổ lớn.
read more