Từ điển Anh-Việt chuyên ngành Kỹ thuật điện – Electric Technical Dictionary

Từ điển Anh-Việt chuyên ngành Kỹ thuật điện – Electric Technical Dictionary

Từ điển kỹ thuật điện - Electric Technical Dictionary 1.0 (2007) đựợc viết bằng ngôn ngữ Visual Basic, dùng để tra cứu từ đơn lẻ hoặc nhóm từ với nghĩa đơn giản nhất. Để tra cứu từ có giải thích các bạn có thể dùng bộ từ điển khác Edictionary của cùng một tác giả bi...
read more