Kỹ Thuật Chơi Billiards – Nguyễn Hiếu Nghĩa -Trần Thế San

Kỹ Thuật Chơi Billiards – Nguyễn Hiếu Nghĩa -Trần Thế San

Kỹ Thuật Chơi Billiard do hai dịch giả Nguyễn Hiếu Nghĩa và Trần Thế San biên dịch từ tài liệu huấn luyện nước ngoài. Nội dung sách được chọn lọc và sắp xếp một cách hợp lý, khoa học; cộng với phương pháp trình bày ngắn gọn, dễ hiểu có chú ý đi sâu vào các điểm ch...
read more