Dạy Trẻ Tập Bơi – Alis Mark

Dạy Trẻ Tập Bơi – Alis Mark

Cuốn sách “Dạy trẻ tập bơi” cung cấp nhiều lời khuyên cho luyện tập thực tế là các biện pháp áp dụng nhằm đảm bảo tính ổn định của kỹ thuật. Cuốn sách đưa ra hình thức học tập và rèn luyện đúng đắn để bảo đảm các em có kỹ thuật bơi vững, thay đổi linh h...
read more