Một tiếng nhớ hai bộ chữ Hiragana và Katakana trong tiếng Nhật

Một tiếng nhớ hai bộ chữ Hiragana và Katakana trong tiếng Nhật

Một tiếng nhớ hai bộ chữ tiếng Nhật: Hiragana và Katakana Việc phải học thuộc hai bộ chữ Hiragana và Katakana là bước đầu tiên trong con đường học tiếng Nhật. Để nhớ hai bộ chữ này có nhiều cách. Hôm...
read more