Tìm hiểu đầy đủ về tràn bộ đệm – ĐT – Vicki’s real fan

Tìm hiểu đầy đủ về tràn bộ đệm – ĐT – Vicki’s real fan

Tràn bộ đệm là một trong những lỗ hỏng bảo mật lớn nhất hiện nay. Vậy tràn bộ đệm là gì? Làm thế nào để thi hành các mã lệnh nguy hiểm qua tràn bộ đệm...? Tài liệu này sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về tràn bộ đệm ;)
read more