Bài giảng Kỹ thuật anten [pdf]

Bài giảng Kỹ thuật anten [pdf]

Bài giảng khá ngắn gọn, xúc tích, cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản cho sinh viên ngành điện tử viễn thông. Tài liệu gồm 8 chương. Mỗi chương gồm nhiều phần,các công thức được đưa ra rõ ràng, không chú trọng vào việc phân tích công thức mà đi vào áp dụng tron...
read more