55 Cách Để Kích Hoạt Tư Duy – Ebook – (PDF)

55 Cách Để Kích Hoạt Tư Duy – Ebook – (PDF)

Tư duy là một quá trình, cho phép chủ thể đưa ra các ý tưởng và suy nghĩ của mình liên quan đến một chủ đề hoặc một cơ hội nào đó. Trong quá trình tư duy, cần chấp nhận sự tồn tại song song của nhiều ý tưởng để mở ra các khả năng và loại bỏ các giả định sai về ...
read more