Vượt Lên Những Chuyện Nhỏ Trong Công Việc – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Vượt Lên Những Chuyện Nhỏ Trong Công Việc – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Nếu từng đọc qua những cuốn sách trước đây của tôi, hẳn bạn cũng nhận ra rằng tôi là người rất lạc quan. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình bằng cách tạo ra những thay đổi nhỏ về thái độ và cách xử sự của bản...
read more